ท่านต้องการให้ หน่วยงาน พัฒนาด้านใดมากที่สุด
การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ( 0 )
0.00%
การคมนาคม ( 12 )
35.29%
ระบบสาธารณูปโภค ( 21 )
61.76%
การให้บริการด้าน Internet ( 0 )
0.00%
การส่งเสริมอาชีพ ( 1 )
2.94%