หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมทอง
Laemthong Subdistrict Administrative Organization
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
 
สถานที่สำคัญ
 
กิจกรรม
 
ข่าวสาร
 
 

 
การเตรียมความพร้อมของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งท้องถิ่น  
 

การปกครองส่วนท้องถิ่น
การปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการที่รัฐบาลกระจายอำนาจให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการปกครอง
ตนเองภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาและสนองตอบต่อความต้องการของชุมชน
ได้สะดวกรวดเร็วและตรงกับความประสงค์ของชุมชนนั้น โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกลไกในการทำหน้าที่แทนรัฐบาล การใช้อำนาจดังกล่าวจะต้องเป็นไปอย่างถูกต้องตรงตามเจตนารมณ์ รวมทั้งก่อให้เกิดผลในลักษณะที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและท้องถิ่น ประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจ จะเป็นผู้กำหนดผู้แทนหรือตัวบุคคลเข้าดำรงตำาแหน่งต่างๆ เช่น ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น ซึ่งผู้แทนจะต้องเป็น
ผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมัครรับเลือกตั้งและได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนในท้องถิ่นนั้น

การเตรียมความพร้อมของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งท้องถิ่น
1. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ก่อนวันเลือกตั้ง (ไม่น้อยกว่า 25 วัน)
ตรวจสอบได้ที่ที่ว่าการอำเภอ/ที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ที่เลือกตั้งหรือบริเวณใกล้เคียงกับที่เลือกตั้ง
ก่อนวันเลือกตั้ง (ไม่น้อยกว่า 15 วัน)
ตรวจสอบจากเอกสารที่แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งมายังเจ้าบ้าน
ก่อนวันเลือกตั้ง (ไม่น้อยกว่า 10 วัน)
  - หากพบว่าตนเองหรือผู้มีซื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีวิทธิเลือกตั้ง
ขอเพิ่มชื่อ ยื่นคำร้องต่อนายทะเบียนท้องถิ่น เพื่อขอเพิ่มชื่อ-ถอนชื่อพร้อมนำสำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนหรือบัตรประจำตัวอื่นใดที่ทางราชการออกให้ไปแสดงด้วย
  - หากพบว่าเจ้าบ้านเห็นว่ามีซื่อบุคคลอื่นอยู่ในทะเบียนบ้านของตนโดยไม่ได้อาศัยอยู่จริง
ขอถอนชื่อ ยื่นคำร้องต่อนายทะเบียนท้องถิ่น เพื่อขอเพิ่มชื่อ-ถอนชื่อพร้อมนำสำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนหรือบัตรประจำตัวอื่นใดที่ทางราชก

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
1. มีสัญชาติไทย แต่ถ้าแปลงสัญชาติ ต้องได้สัญชาติไทยมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 5 ปี
2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี ในวันเลือกตั้ง
3. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปีนับถึงวันเลือกตั้ง
4. คุณสมบัติอื่นตามที่กฎหมายว่าด้วย การจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด

หลักฐานที่ใช้แสดงตนในการลงคะแนน
1. บัตรประจำตัวประชาชน(บัตรที่หมดอายุก็ใช้ได้)
2. บัตรหรือหลักฐานที่ทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้(มีรูปถ่าย)(มีเลขประจำตัวประชาชน)

ซื้อสิทธิ ขายเสียง มีความผิด
มีโทษจำคุก 1-10 ปี และปรับ 20,000-200,000 บาท หรือทั้งจำ ทั้งปรับ และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 20 ปี

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 ต.ค. 2564 เวลา 10.13 น. โดย คุณ กัณทิมา ฤทธิ์จรูญ

ผู้เข้าชม 33 ท่าน

 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 044-056-133
 
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10