หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
นายสุระชัย ผิวเวียง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมทอง
ผลผลิตทางการเกษตรก้าวหน้า การคมนาคมสะดวกปลอดภัย ประชาชนอยู่ดีกินดี

วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมทอง
ส่งเสริมการศึกษาและสุขภาพ

ภายในตำบลแหลมทอง
สินค้าเพิ่มรายได้ในตำบล

Otop in Laemthong Subdistrict
สถานที่ท่องเที่ยวในตำบล

Travel in Laemthong Subdistrict
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมทอง
Laemthong Subdistrict Administrative Organization
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม
รับแจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย
โทร 1567 ตลอด 24 ชั่วโมง
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมทอง
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมทอง ได้จัดทำ เว็บไซต์ขึ้น เพื่อใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราว ร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมา พัฒนาชุมชนให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ต่อไป
นายสุระชัย ผิวเวียง
นายก อบต.แหลมทอง
 
 
 
 
 
ข่าวสาร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสรรหาบุคลากร
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
 
 
 
 
คู่มือประชาชน
การจัดการองค์ความรู้
ภายในองค์กร
คำแนะนำ
การชำระภาษี
แผนที่ดาวเทียม
Naxsolution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
ประกาศจากระบบ
e-GP
   
 


จ้างจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (แผนที่แม่บท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ค. 2564 ]จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ค. 2564 ]จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (แผนที่แม่บท) [ 15 ก.ค. 2564 ]

   
 
กิจกรรม
กิจการสภา
วีดิทัศน์
 
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
   
 
   
 
ประกาศ อบต.แหลมทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน( [ 15 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 7 
   
 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย
 
     
 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2564) สน.บถ. มท 0809.4/ว1534 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2564) สน.บถ. มท 0809.4/ว1535 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ค. 2564 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุราและภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1565 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ค. 2564 ]
การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สน.บถ. มท 0809.3/ว1559 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ค. 2564 ]
กฎกระทรวง กำหนดการดำเนินการของราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อให้วัยรุ่นได้รับสิทธิในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว1550  [ 22 ก.ค. 2564 ]
ซักซ้อมแนวทางการจัดสรรงบประมาณ รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน กรณีการเลื่อนเวลาการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1569  [ 22 ก.ค. 2564 ]
การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม) กศ. มท 0816.3/ว1564 [เอกสารแนบ]  [ 22 ก.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 3 สน.บถ. มท 0809.4/ว1563 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน งวดที่ 3 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/10199-10274 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/10330-10387 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ค. 2564 ]
ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1562  [ 22 ก.ค. 2564 ]
แนวทางการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กศ. มท 0816.2/ว1558 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบแสดงความเห็นออนไลน์ ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว1557  [ 21 ก.ค. 2564 ]
การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1556  [ 21 ก.ค. 2564 ]
การเรียกผู้สอบแข่งขันได้รายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 17 สน.บถ. [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 21 ก.ค. 2564 ]
ผลการคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและภัยแล้งในช่วงฤดูฝน ปี 2564 กพส. มท 0810.4/ว1552  [ 21 ก.ค. 2564 ]
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กศ. มท 0816.4/ว1555 [แนวทางฯ]  [ 21 ก.ค. 2564 ]
การรายงานข้อมูลหนี้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐและระเบียบที่เกี่ยวข้อง สน.คท. มท 0808.3/ว1551 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ก.ค. 2564 ]
ขอประชาสัมพันธ์นิทรรศการสืบสร้างสุข กสธ. มท 0819.2/ว1543  [ 21 ก.ค. 2564 ]
การใช้มาตรการทางการบริหารเพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินการทางวินัยและจริยธรรม สน.บถ. มท 0809.5/ว23  [ 20 ก.ค. 2564 ]
การแก้ไขรายชื่อสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1544  [ 20 ก.ค. 2564 ]
ขอเลื่อนกำหนดการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2564 กพส. มท 0810.2/ว1540  [ 20 ก.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี ยุวกาชาดไทย ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1538 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ก.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามงานวิจัย เรื่อง ผลลัพธ์ของมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ส่งผลต่อการป้องกันควบคุมโรคติดต่อในสถานศึกษา ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1537 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ก.ค. 2564 ]
ขอเลื่อนการจัดโครงการฝึกอบรมท้องถิ่นอำเภอมืออาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สบ.พถ. มท 0807.2/ว1539  [ 20 ก.ค. 2564 ]
     
     
 
****ด่วนที่สุด**** ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) [ 23 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
****ด่วนที่สุด**** ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 (เฉพาะเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) [ 23 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
***ด่วนที่สุด*** ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไปฯ ผเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,เบี้ยความพิการ,เบี้ยผู้ป่วยเอดส์) [ 23 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
***ด่วนที่สุด*** การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖4) กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น [ 23 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 12 
ด่วนที่สุด***ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามงานวิจัย เรื่อง ผลลัพธ์ของมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ส่งผลต่อการป้องกันควบคุมโรคติดต่อในสถานศึกษา [ 22 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 26 
ด่วนที่สุด***ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี ยุวกาชาดไทย [ 22 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 13 
ด่วนที่สุด***ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามงานวิจัย เรื่อง ผลลัพธ์ของมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส . โคโรนา 2019 (COVID-19) [ 22 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 12 
โครงการฝึกอบรมท้องถิ่นอำเภอมืออาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 22 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 12 
***ด่วนที่สุด*** การเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น [ 22 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 26 
ด่วนที่สุด มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการตลาดที่ได้รับผลกระทบอันเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) [ 21 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 72 
ด่วนที่สุด***ขอรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ... [ 21 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 36 
แจ้งแนวปฏิบัติ ในการป้องกันและคุ้มครองเด็กสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 [ 21 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 43 
****ด่วนที่สุด**** แจ้งการชะลอการนำส่งเงินเหลือจ่าย โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม [ 20 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 50 
***ด่วนที่สุด*** รายงานการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเบี้ยยังชีพฯ ที่ไม่เพียงพอ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 20 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 55 
รายงานการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 [ 20 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 72 
ระเบียบวาระพร้อมเอกสารประกอบการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 7/2564 ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 [ 20 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 80 
ขอส่งคำสั่งแก้ไขเปลี่ยนแปลงแต่งตั้งทีมประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม [ 16 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 122 
**ด่วนที่สุด** ตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2563 [ 16 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 129 
***ด่วนที่สุด***การดำเนนการขงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2564 ในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [ 15 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 101 
ประชาสัมพันธ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ E-Publication เรื่อง แนวทางปฏิบัติการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [ 15 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 36 
     
     
 
ทต.ภูเขียว ข่าวประสัมพันธ์ งดการจัดกิจกรรมงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2564 [ 23 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองโพนงาม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาก่อสร้างอาคารเรียนชั้นเดียว ขนาด 4 ห้องเรียน ศู [ 23 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.หนองโพนงาม อบต.หนองโพนงาม ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นพนักงา [ 23 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.บ้านเป้า องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพและน้ำดื่มให้กับผู้ที่อยู่ระ [ 23 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
ทต.หนองสังข์ รับผู้ป่วยโควิด-19 กลับมารักษาภูมิลำเนา รพ.แก้งคร้อ [ 23 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.หนองนาแซง นางอุษา กำลังศิลป์ นายก อบต.หนองนาแซง นำเจ้าหน้าที่ฯ สวมใส่ผ้าไทยทุกวันศักร์ [ 23 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
ทต.คอนสาร เยี่ยมและให้กำลังใจผู้กักตัว จากกลุ่มเสี่ยงการติดเชื้อโควิด-19 [ 23 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.คอนสาร กิจกรรมเข้าพรรษาวัดราษฎรสามัคคี [ 23 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองโดน การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 [ 23 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.แหลมทอง ประกาศ อบต.แหลมทอง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่ว [ 23 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 66 
อบต.หนองโดน รายงานสรุผลจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2564 (ไตรมาสที่3/ เมษายน - มิถุนายน 2564 [ 23 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.บ้านยาง โครงการฝึกอบรม การเสริมสร้างธรรมาภิบาลฯ ของอปท.ว่าด้วยการควบคุมภายใน [ 22 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
ทต.คอนสาร กิจกรรมเข้าพรรษาวัดโคกก่องวราราม [ 22 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.บ้านเป้า ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป้า เรื่อง เลื่อนเปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล [ 22 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.บ้านหัน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้าง [ 22 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
     
 
กระดานสนทนา
   
 
ต้องการทราบเบอร์ติดต่อวรรณริดา Rest home (ตรงข้ามอบต.แหลมทอง) (18 ก.ย. 2563)    อ่าน 152  ตอบ 0  
อบต.แหลมทอง ยินดีรับฟังความคิดเห็นจากพี่น้องประชาชนทุกท่านค่ะ (12 ก.ย. 2563)    อ่าน 141  ตอบ 0  
   
 
ประกาศจากระบบ
e-GP ในเครือข่าย
   
 


ทต.บ้านเพชรภูเขียว ซื้อจัดซื้อพัสดุงานจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน 9880 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจ [ 21 ก.ค. 2564 ]ทต.บ้านเพชรภูเขียว ซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม)โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ค. 2564 ]ทต.บ้านเพชรภูเขียว จ้างจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 82-6000 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ค. 2564 ]ทต.บ้านเพชรภูเขียว จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 82-6000 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ค. 2564 ]ทต.บ้านเพชรภูเขียว จ้างจัดทำป้ายโฆษณาและเผยแพร่ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค (ศปก.ต.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ค. 2564 ]ทต.บ้านเพชรภูเขียว จ้างจัดจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะรถยนต์อเนกประสงค์ (รถอีแต๋น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ค. 2564 ]อบต.บ้านแท่น ซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ (เด็กหญิงปณิดา [ 19 ก.ค. 2564 ]อบต.บ้านแท่น ซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ (นางสมมาตร ประ [ 19 ก.ค. 2564 ]อบต.บ้านแท่น ซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ (นายประเสริฐ ส [ 19 ก.ค. 2564 ]อบต.บ้านแท่น ซื้ออุปกรณ์ป้องกัน ควบคุม และระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( โควิด 19 ) โดยว [ 19 ก.ค. 2564 ]อบต.วังชมภู ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการซ่อมแซมฝายมีชีวิต เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอ [ 19 ก.ค. 2564 ]ทต.บ้านเพชรภูเขียว ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ค. 2564 ]ทต.บ้านเพชรภูเขียว จ้างซ่อมแซมรถยนต์ตรวจการณ์ ทะเบียน กค 5514 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ค. 2564 ]ทต.บ้านเป้า จัดซื้อรถรับส่งนักเรียน (รถบรรทุก 6 ล้อ) [ 16 ก.ค. 2564 ]อบต.หนองโพนงาม จ้างเหมาสำรวจสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์(สุนัขและแมว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ค. 2564 ]อบต.นาเสียว จ้างบำรุงรักษารถมอเตอร์ไซด์ส่วนกลาง ทะเบียน กพน ๖๙๐ ชัยภูมิ องค์การบริหารส่วนตำบ [ 16 ก.ค. 2564 ]อบต.นาเสียว จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 5068 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 16 ก.ค. 2564 ]ทต.บ้านค่ายหมื่นแผ้ว จ้างค่าจ้างเหมาบริการขุดลอกคลองส่งน้ำ (งานป้องกันฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ค. 2564 ]อบต.บ้านหัน จ้างจัดทำป้ายประกาศโครงเหล็กสถานที่กำจัดขยะองค์การบริหารส่วนตำบลบ้้้านหัน พร้อมต [ 16 ก.ค. 2564 ]อบต.บ้านหัน จ้างปรับปรุงซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ยี่ห้อ HINO รหัสครุภัณฑ์ หมายเลข ๐๐๓-๕ [ 16 ก.ค. 2564 ]

   
 
 
 
 
 
ผลิตภัณฑ์ OTOP
 

กลุ่มผ้าทอมือบ้านซับไทรทอง
 
 
CLICK
ดูทั้งหมด
 
CLICK
ดูทั้งหมด
 
TRAVEL สถานที่สำคัญ
 

ถ้ำแก้ว
 
 
 
 
 
 
สำรวจความคิดเห็น
 
  ท่านต้องการให้ หน่วยงาน พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การคมนาคม
  ระบบสาธารณูปโภค
  การให้บริการด้าน Internet
  การส่งเสริมอาชีพ
 
 
สายตรงปลัด
โทร 044-056-133
 
  Link ที่น่าสนใจ
กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
 
 
ประมวลผลสำรวจ
 
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมทอง
เปิดช่องทางรับเรื่องขอความช่วยเหลือทางโทรศัพท์สายด่วน เพื่อรับเรื่องขอความช่วยเหลือกรณีสถานการณ์สาธารณภัยหรือภัยพิบัติทางธรรมชาติ โทร. 044-056131
 
 
E-Service
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 044-056-133
 
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10